Naša ponuka

Naša ponuka :     

- prispôsobená prevádzka zariadenia  podľa potrieb rodičov

- adaptácia  prispôsobená individuálnym zvláštnostiam detí

- trieda  aj s vyučovacím jazykom maďarským

- logopedická starostlivosť 2 x mesačne v MŠ

- rôzne športové aktivity– predplavecká príprava, výlety do prírody, exkurzie

- dobrá spolupráca s rodičovskou verejnosťou – spoluúčasť rodičov na akciách

- získavanie základných zručností s PC

- škola disponuje vlastnou práčovňou

- dobrá spolupráca so ZŠ, s pedagogicko-psychologickou poradňou,s detským stomatológom

- plnekvalifikovaný pedagogický kolektív, ktorý vám zabezpečí aj kvalitnú prípravu detí do ZŠ

Záujmová činnosť: 

V pestrej ponuke krúžkových aktivít majú deti možnosť ďalšieho rozvoja a sebarealizácie:

1. spevokol "Slniečko"

2. kurz anglického jazyka podľa požiadaviek rodičov

3. tanečný krúžok

4. futbalový krúžok