Aktivity

Pravidelne organizované aktivity :

- predplavecká príprava – otužovanie vodou                       

- rôzne športové aktivity (súťaže, olympiády)

- pripravujeme deti na rôzne súťaže a prehliadky, kde sa umiestňujú na popredných miestach

- záujmové krúžky sa prezentujú na prehliadke tvorivosti detí a učiteliek

 v meste - Gemerská kytička

- spoločne s deťmi oslavujeme meniny, narodeniny, Vianoce, Fašiangy, Valentína, vynášanie

 Moreny, Veľkú noc, stavanie Mája, Dni mesta, Deň detí, rozlúčku predškolákov

- organizujeme čajové posedenie  so starými rodičmi, besiedky ku Dňu matiek,

- Deň otvorených dverí pri slávnostnom zápise detí do MŠ.

Hlavné aktivity :

September :

- predplavecká príprava – hry vo vode     

-zber papiera – po celý rok

- fotografovanie detí na skrinky

-bábkové divadlo

Október:

-jesenné vychádzky do lesa

-Deň zdravej výživy

-šarkaniáda- zhotovenie a púšťanie šarkanov

November:

jesenná výstava z prírodnín

-čajové posedenie so starými rodičmi

December:

stretnutie s Mikulášom,

-vianočné besiedky, otvorená hodina, tvorivé dielne s rodičmi

-Spoločný vianočný program Deti-deťom v ZŠ

Január:

sezónne činnosti a zimné vychádzky, návšteva zimného štadióna

-prezentácia ZŠ mesta pred zápisom detí do 1.ročníka do ZŠ

-sezónne činnosti a zimné vychádzky

-hráme sa s PC v ZŠ

Február:

-fašiangy spojené s karnevalom – ľudové tradície

- zápis detí do MŠ

- prezentácia krúžkov na Plenárnom RZ

- zážitkové učenie v spolupráci s inštitúciami

Marec:

 

-školské kolo v prednese poézie a prózy

-Deň otvorených dverí v MŠ- zápis do MŠ

- návšteva knižnice

Apríl:

 

-vynášanie Moreny –ľudové zvyky

-jarné vychádzky

 -Svetový deň vody, Zeme, 

- Mesiac lesov – beseda s lesníkom

-školská prehliadka v speve „Včielkin slávik“

-celoškolská brigáda na školskom dvore /deti-zamestnanci-rodičia/ z príležitosti

 Dňa Zeme

Máj:

 

-zdobenie a stavanie mája – tradície, spoločné zábavné dopoludnie          

-Svetový deň mlieka

- Deň matiek a otcov – posedenie v triedach s rodičmi

- Dni mesta - aktívna účasť s vybraným programom 

Jún:

-MDD – zábavné dopoludnie,

- výlet - exkurzia predškolákov

-fotografovanie detí na tablo 

-výstava výtvarných prác detí na Hlavnom námestí

-účasť krúžkov na Gemerskej kytičke

-rozlúčka detí s MŠ