Informácie o nás                

    

 Naša materská škola je v prevádzke od roku 1987. V priebehu rokov prešla niekoľkými zmenami. Od roku 2005 MŠ je právnym subjektom. V súčasnosti máme v prevádzke 7 tried. Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. V 6 triedach prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť v slovenskom jazyku a v 1 triede v maďarskom jazyku.

Sme MŠ, ktorej víziou je edukačným procesom v MŠ zlepšovať kvalitu života detí, vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností, napomáhať rozvíjaniu detskej osobnosti, ich vzdelávacieho potenciálu s dlhodobými účinkami ich celkovej výkonnosti.

   Deťom želáme veľa krásnych chvíľ, zážitkov v prostredí našej MŠ, veľa lásky a úsmevov od všetkých , ktorí ich milujú. Rodičom mnoho trpezlivosti a nezabudnuteľné spomienky na najkrajšie obdobie veku dieťaťa. Spokojnosť rodičov, ktorí nám roky zverujú svoje deti do našej výchovy a opatery, je nám tou najkrajšou odmenou. Krédom našej práce je umožniť deťom všestranný harmonický rozvoj a prežiť šťastné detstvo!

O nás

Materská škola je pavilónového typu, nachádza sa na sídlisku Západ. V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa, riaditeľňa, kancelárie a vlastná práčovňa. V ostatných  4pavilónoch A,B,C,D je 8 priestranných a účelne vybavených tried. Areál MŠ je oplotený , vybavený pieskoviskami, vhodnými a účelnými  preliezkami, hojdačkami a trávnatou plochou na rôzne pohybové aktivity.

Prijímanie detí do materskej školy

Zápis do MŠ sa koná každoročne od 15.2. do 15.3. v príslušnom školskom roku.  Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka , v mimoriadnych prípadoch aj priebežne na základe prihlášky, ktorú vydáva riaditeľka MŠ.

Pri prijímaní uprednostňujeme 5 - 6 ročné deti, deti s OŠD.

 

 

Pre rodičov

Milí rodičia, sme radi že ste nám prejavili svoju dôveru a zverili nám do výchovy svoje deti. Vieme, že mnohí z vás majú nespočetné množtvo pracovných povinností a nemáte možnosť sa s nami osobne stretnúť. Prostredníctvom tejto stránky by sme vás chceli informovať o všetkom čo sa v našej materskej škole deje.

História projektu

Aby sme mohli byť bližšie k rodičom detí, ktoré navštevujú naše predškolské zariadenie, rozhodli sme pre pre vytvorenie vlastnej stránky. Pomocou tejto stránky by sme chceli informovať rodičov o pripravovaných projekoch a akciách našej materskej školy. Naším poslaním je vychovávať a vzdelávať naše ratolesti, a to sa dá len v spolupráci s rodičmi.