Adaptácia

Adaptácia dieťaťa na materskú školu.

 Nutnosťou dospelých je napomôcť dieťaťu vyrovnať sa s novou a záťažovou situáciou. Individuálny adaptačný proces - spôsob prípravy doma:

 • vytváranie pohody doma

 • kvalitná citová väzba na matku

 • podporovanie psychickej odolnosti

 • upevňovanie citovej stability

 • posiľňovanie odolnosť voči stresu

 • prispôsobovať denný režim doma a MŠ

 • rozvíjať osamostatňovanie sa dieťaťa

Postupný adaptačný proces v MŠ:

 • spoznávanie prostredia MŠ , detí a dospelých

 • postupná dĺžka pobytu s rodičom

 • predlžovanie pobytu dieťaťa a skracovanie prítomnosti rodiča

 • prijímanie dieťaťa spolu s obľúbenou hračkou

 • výber vhodných metód a foriem práce

 • vytváranie kľudnej, otvorenej a priateľskej atmosféry

 • jednotný postup všetkých dospelých

 • individuálny postup rešpektujúci osobité potreby dieťaťa

Dĺžku pobytu a spôsob postupnej adaptácie  dohodne riaditeľka a  s rodičom pred nástupom do materskej školy. Po vyhodnotení priebehu adaptácie triednymi učiteľkami rozhoduje riaditeľka po dohode s rodičom o pokračovaní alebo ukončení adaptácie v prípade neschopnosti dieťaťa zvyknúť si na prostredie materskej školy.