"Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova".                

J.A.Komenský

                                                 

      Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku, a deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku.
    Naším cieľom je, aby sa materská škola stala miestom, ktoré pozitívne vplýva na dieťa, stimuluje ho k samostatnosti a psychohygiene. Deti sa v materskej škole naučia pracovať v kolektíve, rozvíjať svoje schopnosti pod dohľadom kvalifikovaného a skúseného personálu. V našom predškolskom zariadení majú deti možnosť si vybrať z rôznych záujmových krúžkov ako napríklad spevokol, dramatický krúžok, tanečný krúžok a iné.

 

Kontakty :Tel.: 047/ 5622241, e-mail- msrybarska@rsnet.sk, www.msrybarska.webnode.sk